• Uitnodiging DIGITALE Algemene Ledenvergadering DHC

  Uitnodiging DIGITALE Algemene Ledenvergadering DHC

   · Datum & tijd: Woensdag 19 januari 2022 – 20.30 uur

    Vanwege de nog steeds aanhoudende Corona-beperkingen hebben we (het aftredende bestuur en het aantredende interim-bestuur) in onderling overleg besloten om de eerder al enige malen uitgestelde ALV alsnog digitaal te doen plaats vinden. Dit zal zijn op:

   woensdag 19 januari a.s., aanvang 20.30 uur.

   Hoewel een digitale ALV niet onze voorkeur heeft, hopen en rekenen wij op uw begrip voor onze keuze. We willen en kunnen onder de huidige Corona-besmetting geen enkel risico nemen met uw en onze gezondheid. Een fysieke ALV is helaas nu niet toegestaan en niet mogelijk, maar wellicht ook in de eerstkomende tijd nog niet. We rekenen erop dat er geen onoverkomelijke bezwaren tegen deze wijze van vergaderen zijn, anders moet u ons dat melden.

  Indien op korte termijn een fysieke ALV alsnog mogelijk zou worden, dan zullen we daar alsnog toe over gaan. Dat hoort u dan uiteraard van ons via de DHC website.

   Toelichting bij de Agenda

  De Toelichting is bij deze noodgedwongen uitgebreider dan gebruikelijk.

   De Agenda voor de ALV zoals oorspronkelijk was aangekondigd en gepubliceerd voor 29 november 2021 blijft uiteraard ongewijzigd geldig (zie verderop).

   Binnen de eerder gestelde termijnen zijn geen tegenkandidaten gesteld en zijn ook geen tegenvoorstellen gedaan.

  In een dergelijk geval wordt – conform art. 23 Huishoudelijk Reglement (HR) – ter ALV geen verkiezing gehouden en gelden de door het bestuur gestelde kandidaten als gekozen. Dit betreft alle 7 leden van het interim-bestuur, alsook de 3 leden van de kascommissie.

  De formele overdracht van het thans zittende naar het nieuwe bestuur vindt uiteraard plaats tijdens de daadwerkelijk te houden (uitgestelde) ALV.

  Men (= uiteraard alleen onze leden) kon en kan de diverse vergaderstukken per email opvragen (zie verderop).

  Tot de ALV hebben vanzelfsprekend uitsluitend leden toegang; een jeugdlid (t/m O19) kan worden vertegenwoordigd door zijn/haar ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger. Anders dan zoals voornoemd (door een jeugdlid naar zijn/haar eigen ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger) kan – conform art. 32 HR – het stemrecht niet worden overgedragen, dus ook niet met een volmacht.

   De Digitale ALV zal worden gehouden via Microsoft Teams.

  Indien mensen geen Microsoft account hebben dan kunnen zij zich hiervoor via de onderstaande link registreren met ieder e-mailadres, voorafgaand aan de vergadering:

  https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/group-chat-software?rtc=1

  Allen die aan de digitale ALV willen deelnemen – dus: Leden dan wel een ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger (uiteraard max. 1) van een jeugdlid (t/m O19) – dienen zich vooraf – tot uiterlijk 3 dagen tevoren, dus tot uiterlijk zondagavond 16 januari 2022, 20.30 uur - per email aan te melden met naam lid of naam bevoegde ouder e.d. (max 1 per jeugdlid t/m O19) en met vermelding naam en geboortedatum minderjarig lid en het te gebruiken e-mail adres.

  Alleen degenen die tijdig zijn aangemeld zullen (indien de aanmelding bij controle correct is bevonden) een paar dagen voor de ALV een uitnodiging voor die MS Teams-vergadering krijgen op het opgegeven email adres.

  Leden dan wel een ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger (uiteraard max. 1) van een jeugdlid (t/m O19) kunnen vooraf – tot uiterlijk 3 dagen (72 uur) tevoren, dus tot uiterlijk zondagavond 16 januari 2022, 20.30 uur - per email vragen indienen over de Agenda, de vergaderstukken en de besluitvorming.

   We zullen op de vooraf tijdig ingediende vragen een (concept-)antwoord formuleren en voorafgaand aan of tijdens de digitale ALV daarop antwoorden aan allen die zich tijdig en correct hebben aangemeld als deelnemer aan de vergadering.

  Alle aanmeldingen en vragen dienen te worden gestuurd naar het emailadres van de secretaris, Marion Tebeest-Starrenburg: mmstarrenburg@casema.nl

   Agenda Algemene Ledenvergadering DHC

  Oorspronkelijk gepland op: Maandag 29 november 2021

  Daarna gepland op: Zondag 19 december 2021

  Vanwege de Corona-regels kon die ALV beide malen helaas geen doorgang vinden

  Tegenkandidaten en tegenvoorstellen konden conform artikel 23 van het Huishoudelijk Reglement tot uiterlijk maandag 22 november 2021 schriftelijk / per email worden ingediend bij het bestuur.

   Er zijn binnen de gestelde termijn geen tegenkandidaten en geen tegenvoorstellen ingediend.

   Agenda

  1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen

  2. Notulen van de ALV dd. 29 mei 2019 (Beslissing: goedkeuren notulen) 

  3. Jaarverslag 2018/2019, 2019-2021 (Beslissing: goedkeuren jaarverslagen)

  4. Financiën
  - Verslag 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021
  - Verslag Kascommissie

  (Beslissing: gehoord het advies van de Kascommissie: goedkeuren financiële jaarverslagen; verlenen van decharge / kwijting aan het bestuur)

  - (Voorlopige) Begroting 2021/2022 (Beslissing: goedkeuren voorlopige begroting)

  5. Verslag en Voorstel Commissie bestuurlijke hervorming

  De hervormingscommissie presenteert haar plan voor de bestuurlijke hervorming. Dit bestaat uit een eerste interim-fase met een interim-bestuur. Dit interim-bestuur krijgt een duidelijke taak mee om in korte tijd de interne processen goed in te richten. Tegelijkertijd onderzoekt zij of en welke functie de vereniging in het vervolg heeft. 

  Het interim-bestuur maakt zo de weg vrij voor een tweede fase met een permanent bestuur dat vanuit een werkende structuur onder meer een sportieve visie kan ontwikkelen.

  6. Verkiezing Bestuur

  Binnen de eerder gestelde termijnen zijn geen tegenkandidaten gesteld. In een dergelijk geval wordt – conform art. 23 Huishoudelijk Reglement (HR) – ter ALV geen verkiezing gehouden en gelden de door het bestuur gestelde kandidaten als gekozen.   

  • Patric Luiten - voorzitter
  • Dik Schreuders - tot 1 okt 2020 functionerend secretaris (door ziekte feitelijk gestopt)
  • Marion Tebeest-Starrenburg – sinds 1 okt 2020 functionerend secretaris
  • Eddy Cloosterman – bestuurslid (al eerder feitelijk gestopt)
  • Wicher Schreuders - bestuurslid             

  Het bestuur stelt voor om het navolgende interim-bestuur te verkiezen:

  • Vz: Peter Ormskerk – verandermanager
  • Secr: Mariska Vriese – ambtenaar Ministerie van Financiën, moeder spelend lid DHC (jun)         
  • Penn.: Cherish Hasselbaink – finance professional, moeder spelende leden DHC (junioren)
  • Joren Groot - category manager AGF - spelend lid DHC (senioren) 
  • Rob de Vree - adviseur mobiliteit - spelend lid DHC (senioren)                                                          
  • Marvin van der Krogt - voorzitter Jeugdbeschermingstafel - oud lid DHC
  • Thomas Laros - specialist bewind en curatele

  7. Verkiezing Kascommissie

  Binnen de eerder gestelde termijnen zijn geen tegenkandidaten gesteld. In een dergelijk geval wordt – conform art. 23 Huishoudelijk Reglement (HR) – ter ALV geen verkiezing gehouden en gelden de door het bestuur gestelde kandidaten als gekozen.   

   Aftredend en herkiesbaar zijn: Ed vd Spek, Erik Zwetsloot en Michael Schreuders

   8. Rondvraag

  Alle aanmeldingen en vragen dienen te worden gestuurd naar het emailadres van de secretaris, Marion Tebeest-Starrenburg: mmstarrenburg@casema.nl

  Uw digitale aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Tot dan!

  Bestuur DHC