• Zo gaan we het doen bij DHC!

  Zo gaan we het doen bij DHC!

  Veilig sportklimaat DHC

   DHC wil een breder preventief beleid voeren, zodat de vereniging ook in de toekomst een sociale, vertrouwde en veilige sportomgeving en een goede begeleiding kan blijven bieden, waarin leden en vrijwilligers zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. 

  Het beleid bevat (voorlopig) de volgende maatregelen:

   1. Gedragscode                 > het opstellen van omgangsregels

  2. Aannamebeleid            > het opstellen en uitvoeren van een aanstellingsbeleid

  3. Voetbalvereniging DHC heeft een vertrouwenspersoon in de vorm van een externe onafhankelijk persoon

   1. Gedragscode

   Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden.

  Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

   Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen:

  1. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers.
  2. Een omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

   Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

   1A. De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
  • De begeleider onthoudt zich ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en -relaties tussen begeleider en minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  • De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
  • De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
  • Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon van DHC.
  • De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwenspersoon van DHC.

   1B. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

   Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

  • Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen kan worden ervaren;
  • en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-minderjarige, trainer-speler, coach-speler e.d.);
  • en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

   Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan onder andere uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk en betaald werk met minderjarigen en het opnemen van persoonsgegevens in een centraal register op te slaan.

  Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur vermoed dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

   2. Aannamebeleid

   Voetbalvereniging DHC heeft een aannamebeleid.

   Dit aannamebeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bij de start van de werkzaamheden houdt het verantwoordelijke bestuurslid, Voetbal Technisch Kader of Voetbal Organisatorisch Kader een kennismakingsgesprek;
  • Referenties worden nagegaan bij de vereniging(en) waar de begeleider/vrijwilliger vandaan komt;
  • Een (Verklaring Omtrent Gedrag) VOG wordt aangevraagd (en elke 3-5 jaar opnieuw aangevraagd);
  • Maak de begeleider/vrijwilliger bekend met de gedragscode en laat deze code ondertekenen.

    3. Voetbalvereniging DHC heeft een vertrouwenspersoon

   vertrouwenscommissie@dhc-voetbal.nl

   Gedragscode DHC

   DHC - december 2022

   DHC is een club met ambities

  DHC is een gastvrije, voetbalvereniging met een open cultuur gedragen door vrijwilligers, waar plezier, prestatie en ontwikkeling voor alle leden in een veilige omgeving centraal staan.

   Kernwaarden:

   Zo gaan we het doen op DHC:

  We sporten met elkaar

  We zijn sportief

  Een winnaar kan ook tegen zijn verlies

  Gezelligheid en prestatie gaan hand in hand

  Wij waarderen een ieders inzet

   Dat houden we graag zo, voor iedereen. Daarom vinden we sportiviteit, respect voor elkaar, respect voor de omgeving én onderlinge betrokkenheid erg belangrijk. We spreken op DHC niet over, maar wel met elkaar. We gaan uit van vertrouwen in omgang met elkaar. Er is plaats voor individueel plezier in de sport én voor de ambitie om te presteren.

   Om dit clubkarakter te bewaken zijn gedragsregels opgesteld, die samen de gedragscode vormen: "Zo gaan we het doen…”.  Deze code maakt duidelijk welk gedrag wij graag op en om het voetbalveld terugzien en hoe we – indien noodzakelijk – er mee om gaan indien van de code wordt afgeweken.

   De gedragscode geldt voor iedereen: voor spelers, trainers en coaches, voor ouders en andere toeschouwers, voor coördinatoren en voor alle anderen die bij DHC een rol vervullen. Neem de tijd om de code te lezen, houd ‘m in het achterhoofd en schroom niet om anderen er op aan te spreken. Zo werken we samen aan een club waar iedereen zich thuis blijft voelen.

   Het bestuur bepaalt de regels van de club. Organisatie en procedures vallen onder zijn verantwoordelijkheid (evt. gedelegeerd naar commissies en/of coördinatoren).

   "Zo gaan we het doen… ”  

   Respect voor elkaar

  De boodschap is niet zo ingewikkeld. Iedereen weet wel hoe hij of zij zich in het dagelijks leven hoort te gedragen. Op het werk, op school, in het openbaar en thuis. We doen het niet altijd, maar we kennen de regels van het spel. Op onze club werkt het niet anders. Zonder het idee te hebben volledig te kunnen zijn, schetsen we hieronder welk gedrag wij als passend zien op DHC.

   Ieder clublid of iedere bezoeker

  Gedraag je fatsoenlijk in het veld, langs de lijn, in het clubhuis én bij de clubs waar je te gast bent; Kom je afspraken na tijdens wedstrijden, op de training, als je moet fluiten etc. schelden, vloeken, pesten, bedreigend of ander fout gedrag wordt niet getolereerd. Alcohol onder de 18 jaar is verboden, evenals deelname aan wedstrijden en trainingen onder invloed. Drugsgebruik of het verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Roken is niet toegestaan op de velden, in de kleedkamers en in het clubhuis. 

   Team

  Wees een team, samen met je coach(es), teammanager en je trainer(s). Sluit geen teamgenoten buiten en waardeer ieders positieve kanten. Zorg voor een open sfeer waarin je elkaar kunt aanspreken op gedrag en waarin je elkaar kunt stimuleren. Dus voor ieder team geldt:

  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • We lachen niet uit
  • We respecteren onszelf en anderen
  • We winnen samen en we verliezen samen

   Coach en trainer

  Maak duidelijke afspraken en houd jezelf èn de teamleden daar aan. Geef een ieder aandacht en behandel de spelers gelijkwaardig. Draag bij aan een positieve sfeer met complimenten voor inzet, prestatie en prettige houding. Coach positief en heb veel aandacht voor spelvreugde. Accepteer geen onsportief of ander fout gedrag. Wees bij een thuiswedstrijd gastvrij naar de tegenpartij.

   Langs de lijn (supporter, ouders etc)

  Houd het fijn langs de lijn! Moedig op een positieve manier aan, respecteer beslissingen van de scheidsrechter, onthoud je tijdens de wedstrijden van (hoorbaar) commentaar op tegenstander, scheidsrechter, speler of coach.

   Scheidsrechter

  Wees de baas in het veld, met respect voor alle spelers. Blijf onpartijdig. Wijs supporters zo nodig terecht, maar doe dat op een fatsoenlijke manier. Stimuleer fair play.

   Respect voor ieders taak en functie

  Niemand heeft altijd gelijk en je kunt over alles discussiëren. Maar ten behoeve van een werkbare situatie, houden we ons aan de regels en leggen we ons neer bij beslissingen die genomen worden door mensen die het op dat moment voor het zeggen hebben. Bij werkelijke dwalingen of ernstig onrecht kan je hier altijd via de daartoe geëigende wegen op terugkomen.

   Wedstrijd en trainingen

  In de wedstrijd heeft de scheidsrechter het voor het zeggen; de teamspelers respecteren zijn/haar beslissing en ook de mensen langs de lijn onthouden zich van commentaar! Tijdens de wedstrijd beslist de coach over de spelstrategie. De teamspelers volgen de aanwijzingen van de coach op. Tijdens de training bepaalt de trainer welke oefeningen er worden gedaan en is altijd bereid uit te leggen waarvoor deze oefeningen dienen.

   Respect voor je omgeving

  Het clubhuis en de velden zijn van ons allemaal. Laten we er samen goed voor zorgen. Een opgeruimde omgeving zorgt voor een opgeruimde sfeer!

  Dus:

         Ga zorgvuldig en netjes om met spullen van de club en van anderen.

         Ruim overal je eigen afval op, vraag anderen dat ook te doen en wees niet bang om een keer extra te lopen.

         Achtergelaten eigendommen? Breng ze naar de wedstrijdtafel of naar het clubhuis.

         Auto’s en fietsen? Gebruik het terrein met beleid en parkeer op de daartoe bestemde plekken.

         Houd je hond aan de lijn. Ruim zelf eventuele uitwerpselen op en zorg dat je hond niemand tot last is.

   In geval van nood

  In geval van meningsverschillen of conflicten ga je in onderstaande volgorde met elkaar het gesprek aan.

  1. Rechtstreeks met elkaar: trainer/coach/manager/vrijwilliger/speler/ouder…
  2. Met het Voetbal Technisch/Organisatorisch Kader
  3. Met de Technisch Manager van DHC
  4. Met het Bestuur van DHC

   Escalatie naar het volgende niveau kan slechts plaatsvinden als er gesproken is met het voorgaande niveau.

    

  Dit document zal continu onderhevig zijn aan verandering; daar waar wijzigingen noodzakelijk of passend zijn, zullen deze worden doorgevoerd in de gedragscode.

   ----------------------------------------------------------------------------------------

   Protocol Sociale Media DHC

   DHC – juli 2022

   Inleiding

  Social media is niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet op DHC. Social media kan een goede bijdrage leveren aan de professionalisering van de sport en het delen van plezier en prestaties in de sport. Het gebruik van social media levert ook vragen op.  Uitganspunt is dat leden van DHC en andere bij DHC betrokken mensen zelf weten hoe zij hiermee verstandig omgaan.  Het digitale gedrag op social media wijkt in basis namelijk niet af van het real life gedrag op DHC zoals omschreven in de gedragscode.

   DHC vertrouwt erop dat haar spelers, trainers, coaches, managers, vrijwilligers, ouders, medewerkers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met social media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij DHC betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

   Dit protocol heeft als doel de dialoog over het gebruik van social media op gang te brengen en te houden en een handreiking te bieden voor meer duidelijkheid in het grijze gebied.

   Uitgangspunten

  1. DHC onderkent het belang van sociale media;
  2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig voetbalklimaat;
  3. Dit protocol bevordert dat iedereen op social media communiceert in het verlengde van de missie en visie van DHC en de reguliere fatsoensnormen en gedragscode. In de regel betekent dit dat we respect voor elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten;
  4. De gebruikers van social media dienen rekening te houden met de goede naam van DHC en van een ieder die betrokken is bij de vereniging;
  5. Het protocol biedt leden en andere bij DHC betrokken mensen bescherming tegen mogelijke negatieve gevolgen van de social media.

   Doelgroep en reikwijdte

  1. Dit protocol is bedoeld voor alle leden en andere bij DHC betrokken mensen (dat wil zeggen spelers, trainers, coaches, managers, vrijwilligers, ouders, medewerkers…);
  2. Dit protocol heeft betrekking op vereniging gerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen de vereniging, werk en prive´.

   Sociale media op DHC

  1. Vertrouwelijke of persoonlijke informatie over anderen wordt niet gedeeld via social media.
  2. Zorg dat je een ander niet schaadt door het delen van informatie op social media;
  3. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die je publiceert op de social media;
  4. Wees je ervan bewust dat gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht;
  5. Zet geen foto-, film- en geluidsopnamen van voetbal gerelateerde situaties op de social media tenzij hier toestemming voor is gegeven door betrokkenen;
  6. Neem de fatsoensnormen in acht (bijv. zaken als mensen pesten, kwetsen, bedriegen, zwartmaken of anderszins beschadigen).

   Sancties en gevolgen

  1. Afhankelijk van de ernst van de overschrijdingen en de gevolgen daarvan worden maatregelen genomen welke kunnen variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en overige sancties zoals opgenomen in de statuten van DHC;
  2. In geval van strafrechtelijke overtredingen of misdragingen, kan aangifte worden gedaan bij de politie.

   Alcoholbeleid DHC

  Vanaf 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. De overheid hanteert deze leeftijdsgrens omdat zij jongeren wil beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. Alcoholgebruik tot 25 jaar kan de opbouw van de hersenen beschadigen. Ook wil de overheid de overlast terugdringen die drinkende jongeren kunnen veroorzaken. De gemeente Delft controleert of verenigingen zich aan de drank- en horecawet houden. DHC krijgt boetes wanneer er toch alcohol verkocht wordt aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. In het ergste geval kan het DHC zelfs haar horecavergunning kosten. Tenslotte kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de gebouwen van de vereniging alcohol bij zich hebben (open of gesloten blikje of flesje) een boete krijgen. Zie voor meer informatie www.nix18.nl wat dit betekent in de praktijk voor leden van DHC?

  • Dat betekent dat er in ons clubhuis geen alcohol verkocht wordt aan mensen onder de 18 jaar.
  • Wie onder de 18 is, mag ook geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten.
  • Bij DHC wordt geen alcohol geschonken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.
  • De barmedewerkers vragen bij twijfel om een ID
  • Het zelf meenemen van alcoholische dranken naar DHC is niet toegestaan, ongeacht leeftijd.
  • Een persoon boven de 18 mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.
  • Op momenten waarop meer dan 75% van de aanwezigen in het clubhuis onder de 18 is, wordt er geen alcohol geschonken.
  • Met de barmanager wordt periodiek de naleving van de Drank- en Horecawet besproken.
  • Indien een jeugdlid onder de 18 jaar wordt betrapt op het drinken van alcohol op DHC, zal hij/zij naar de tuchtcommissie worden gestuurd door het bestuur. De mogelijke sancties die kunnen worden opgelegd staan onderaan dit document beschreven.

   We gaan bij het handhaven van deze wet uit van begrip en medewerking van jeugd, ouders, coaches en trainers.

  Een verantwoord alcoholbeleid handhaven wij namelijk niet alleen, dat doen we met z'n allen. Want Zo gaan we het doen bij DHC!

  Jeugdfeesten en toernooien (> 12 jaar)

  Vanaf 1-3-2016 geldt, naast het huidige Alcoholbeleid van DHC het volgende rondom jeugdfeesten en toernooien voor leden van 12 jaar en ouder:

  • Er zijn minimaal 4 ouders de gehele avond aanwezig voor toezicht. Zijn de ouders niet 1 week vooraf bekend en op de avond zelf niet aanwezig, zal het feest geen doorgang vinden.
  • Er zijn minimaal 2 vertegenwoordigers van DHC aanwezig.
  • Geen van de begeleiders noch organiserende commissieleden drinken ten tijde van de activiteit op het terrein van DHC.
  • Voor alle jeugdfeesten geldt dat er geen alcohol zal worden geschonken
  • Indien er drank mee het terrein van DHC op wordt genomen, worden ouders van het DHC lid gebeld die hun kinderen persoonlijk moeten komen ophalen.
  • Indien introducees van leden zich niet aan deze regels houden, zullen de leden hierop aangesproken worden.
  • Degene die zich niet aan deze regels houden zullen in het bijzijn van hun ouders middels een persoonlijk gesprek met het Bestuur een sanctie opgelegd krijgen.

   Sancties

  De volgende sancties zijn te allen tijde (ongeacht moment en gelegenheid waarop overtreding plaats heeft gevonden) van toepassing:

  • Schorsing van minimaal 2 weken trainingen en 2 aaneensluitende competitie wedstrijden; én
  • Een taakstraf van 4 uur op de club (bijvoorbeeld schoonmaken clubhuis)

  Indien een lid van DHC meer dan 2 keer een sanctie in verband met het overtreden van het overtreden van het alcoholbeleid heeft opgelegd gekregen, kan het Bestuur royement van het desbetreffend lid overwegen.