• privacy policy
 • Privacy Policy

  Privacy Policy

  Privacy Policy, in het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, ingaande 25 mei 2018, onderstaand de “Privacyverklaring” van de voetbalvereniging DHC, gevestigd te Delft, hierna te noemen: `de Vereniging`.

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan per e-mail aan voorzitter@dhc-voetbal.nl

  In bovenstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen. Ook hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

  Foto’s en video-opnames

  Leden, vrijwilligers en medewerkers van DHC zijn zich er van bewust dat er bij wedstrijden, trainingen en andere activiteiten van DHC foto’s en/of video-opnames gemaakt kunnen worden, waarbij men in beeld kan komen. Deze foto’s en video-opnames kunnen op sites, facebook of anderszins gebruikt worden. Onze leden, vrijwilligers en medewerkers geven hiervoor toestemming. Indien men hier bezwaar tegen maakt, dient men dit vooraf bij aanmelding per email kenbaar te maken bij voorzitter@dhc-voetbal.nl bezwaar tegen foto’s en video-opnames kan ook op elk later moment aan voornoemd e-mailadres kenbaar worden gemaakt.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

  Beveiliging persoonsgegevens

  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Minderjarigen

  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

  Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  Wijziging van het privacy beleid

  De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: E-mail: voorzitter@dhc-voetbal.nl

  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoons- gegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Privacy Policy / Privacyverklaring DHC - versie dd. 23 november 2020